Centerpartiets partistyrelse lägger förslag om att avskaffa friskolereformen i dess nuvarande form


Det här blogginlägget handlar om de motioner som skickats in till Centerpartiets stämma som startar nästa vecka. Ett av förslagen från partistyrelsen handlar om att avskaffa friskolereformen i sin nuvarande form.
Vi tar det från början.

Motion 7.16 till 7.28 handlar om skolan och att Centerpartiet bör ompröva sin skolpolitik. Jag kommer inte diskutera alla förslag. Ingen orkar läsa ett så långt blogginlägg. Jag kommer bara gå igenom förslaget om att avskaffa friskolereformen i sin nuvarande form, skolpeng och skolval.
Läs gärna motionerna i sin helhet och partistyrelsens yttrande. Det är sida 14-28 i handlingarna som du hittar här.

Motionärerna föreslår bland annat att:
7.16.1 Centerpartiet omprövar sin skolpolitik.

7.16.2 att Centerpartiet arbetar för en jämlik skola.

7.16.4 att Centerpartiet inte tillåter att svenska skattemedel utdelas till friskolornas ägare.

7.17.1 att Centerpartiet verkar för att kötid inte tillåts som urvalskriterium för antagning i fristående grundskolor i syfte att skapa ett likvärdigt skolval som motverkar social segregation och ger alla barn samma möjlighet att få en plats på de mer eftertraktade skolorna.

7.18.1 att Centerpartiet internt tydliggör vår politik kring negativa resultat av friskolereformen.

7.18.2 att Centerpartiet verkar för en förändring av friskolereformen för att motverka de negativa resultaten.

7.19.1 att vi skall utforma en ny företagsform för skolverksamhet, med tydliga regler om ägande, överlåtelser,

7.19.2 att företags- och organisationsformen även används för skolorna som ägs av kommunen. Vi skall ha en enhetlig struktur i utformning, oavsett vem som är huvudman.

7.20.1 att arbeta för att offentlighetsprincipen skall gälla för alla privata företag som arbetar i offentligt finansierad verksamhet.


7.20.2 att det nuvarande kösystemet till friskolor ersätts med ett annat lokalt i kommunerna och där närhetsprincipen skall väga tungt.


7.21.1 att alla friskolor oavsett driftsform, existerande som nystartande skall drivas med vinstutdelningsbegränsning.


7.22.1 att Centerpartiet verkar för ett nytt resurstilldelningssystem anpassat till olika skolors storlek och behov införs inom en så snar framtid som möjligt.


7.22.2 att Centerpartiet verkar för att alternativet att ett diversifierat resurstilldelningssystem anpassat till olika skolors behov undersöks och belyses.

7.27.1 att Centerpartiet ska verka för att kostnader kopplade till kommunernas huvudmannaansvar ska kunna exkluderas från beräkningen av de bidrag som hemkommunen lämnar till fristående skolor i form av grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på samma sätt som kostnader kopplade till kommunernas myndighetsansvar redan gör, i syfte att stärka likvärdigheten mellan kommunala och fristående skolor.

7.28.3 att skolvalet görs gemensamt för alla skolor i en av kommunen samlad funktion. I systemet ska relevant information om respektive skola och deras kvalitet finnas.


Partistyrelsens yttrande
Partistyrelsens yttrande börjar på sidan 18. Det är långt så jag återger det inte i sin helhet. De skriver bland annat att:
– I dagsläget är Centerpartiet det parti som är den tydligaste förespråkaren av det fria skolvalet.
Föräldrar och elever ska själva få bestämma vilken skola de vill och inte vill gå på. Det fria skolvalet har ökat utbudet, stärkt kvalitén och gjort att fler kan välja skola oberoende av vad deras föräldrar tjänar eller har för utbildningsbakgrund. Dåliga skolor sållas bort. Det fria skolvalet behöver försvaras och utvecklas för att fungera än bättre.

– Vi ser att skolvalet behöver värnas och utvecklas. För det första vill partistyrelsen se att ett obligatoriskt och aktivt skolval införs genom samordnad antagning. En samordnad antagning som kommunerna ansvarar för men som ger full insyn för huvudmännen. En viktig del i det är att Skolverket och skolhuvudmän erbjuder rådgivning och gör relevant information tillgänglig för att familjer ska kunna göra ett medvetet val av skola. Likväl är det viktigt att varje skolhuvudman har likvärdig tillgång till information om de elever som har sökt till deras skola och annan relevant information från skolvalssystemet för att huvudmannen ska få planeringsförutsättningar inför skolstart. Partistyrelsen föreslår därför bifall till motionens förslag i denna del.

– Partistyrelsen anser att fristående skolor även fortsatt ska kunna använda kö som urval. Det är ett enkelt och tydligt system som även är förutsägbart för elever och föräldrar i likhet med närhetsprincipen. Systemet kan göras transparent där föräldrar har inblick i hur skolan hanterar systemet och kan följa hur antagningen hanteras. Med reformer kan även systemets nackdelar överbryggas så att alla har möjlighet att komma in på den skolan en helst önskar, oavsett kötid, plånbok eller bostadsadress. Partistyrelsen anser därför att fristående skolor ska få använda kötid med begränsad tid att ställa i kö tre år före skolstart, att det administreras i skolvalssystemet och information går till samtliga föräldrar i angiven ålder inom kommunen samt maximalt upptar 50% av platserna, varför vi föreslår ny att-sats. Partistyrelsen föreslår därför avslag på förslag att förbjuda kö som urval.

– Partistyrelsen anser därför att hemkommunens ansvar för att ordna grundskola till alla elever breddas för att inkludera fristående skolor och föreslår ny att-sats. Det tillsammans med att extra anslag beräknas och prövas från år till år samt är neutralt i förhållande till huvudmannaskap, istället för ett schablonavdrag, vore en effektivare och mer transparent lösning för att säkerställa att elever som flyttar in i kommunen kan få en plats på en skola. Skolpliktsansvaret bör därutöver bäras gemensamt och därför föreslår partistyrelsen en lagstadgad försäkring för fristående skolor för att ta höjd för eventuell nedläggning av fristående skolor. När en skola lägger ned kan idag betydande merkostnader för utomstående uppstå. En lösning vore att fristående skolor betalar in till en försäkring utefter deras risk, och en kompensation kan betalas ut till de skolor som tar över elever vid nedläggningar.

– Skolpengen är en förutsättning för det fria skolvalet men dagens utformning skapar ekonomisk osäkerhet hos skolorna eftersom skolpengen försvinner direkt om elever väljer att hoppa av utbildningen. Det gör att
redan budgeterade pengar för utbildningen kan försvinna. Ytterligare problem är att skolpengen inte fördelas lika beroende på om eleven väljer en kommunal eller fristående skola. I snitt får elever på fristående skolor lägre ersättning per elev än elever som går på kommunala skolor. Det beror dels på socioekonomisk fördelning av resurser, vilket är bra eftersom resurser ska gå dit de behövs som mest. Samtidigt har kommunen idag ett särskilt ansvar för elevers skolplikt, vilket inte fristående huvudmän har. Likhetsprincipen innebär också att om en kommun exempelvis skjuter till pengar till en kommunal skola som inte bär sina egna kostnader måste kommunen kompensera fristående aktörer i kommunen. Principen är viktig för likvärdigheten, annars finns risken att fristående aktörer fryses ute genom att kommunen sänker skolpengen till så pass låg nivå att det blir svårt att bedriva verksamhet. Samtidigt kan principen och skolpengens utformning skapa problem för kommunen. För att kunna planera långsiktigt och säkerställa att skolans verksamhet bär sig ekonomiskt kan kommuner känna sig tvungna att centralisera och skapa stora skolenheter. Hälften av Sveriges skolor har under 200 elever, en fjärdedel har under 100 elever. Men dagens regelverk förutsätter i praktiken ofta större enheter. Centerpartiet står bakom skolpengen som princip, men att så väl fristående som kommunala huvudmän känner sig förfördelade tyder på behov av bredare utredning. Centerpartiet har vid stämman 2019 tagit beslut om att finansieringssystemet behöver ses över för att ge alla elever en likvärdig utbildning där alla ges möjlighet att nå målen. I stämmoprogrammet står även att kommuner behöver ges tydligare nationella riktlinjer för att säkerställa beräkningen av skolpengen, och partistyrelsen anser fortfarande att det är angeläget. Partistyrelsen är dock kritisk till förslag att sänka skolpeng på grund av huvudmannaskap då det frångår likhetsprincipen. Skolpengen måste ta utgångspunkt i elevernas behov och bör fördelas mer utifrån elevers behov. Partistyrelsen föreslår därför avslag på de förslagen. En grundprincip måste även vara att resursfördelningen behöver vara transparent och förutsägbar, oavsett modell, så att det skapas planeringsförutsättningar för såväl kommunala som fristående huvudmän. Modellen behöver även ta hänsyn till skolors storlek och behov så att även små skolor, inte minst på landsbygden, ska kunna utvecklas. Kommuner behöver även kompenseras för de kostnader som kommunens övergripande skolansvar innebär. Partistyrelsen instämmer i förslagen i denna del.

Partistyrelsen vill att stämman beslutar att
– att fristående skolor får även kötid användas med begränsad tid att ställa i kö tre år före skolstart, att information går till samtliga vårdnadshavare till barn i angiven ålder inom kommunen samt maximalt upptar
50% av platserna, att skolor ska vara skyldiga att dela relevant information om sin verksamhet och att den ska finnas öppen och tillgänglig för alla. Bland annat bör antal elever, lärartäthet, betygsfördelning, skolgårdars storlek och resultat på nationella proven vara tillgängligt och jämförbart.
– att stärka arbetet med att säkerställa seriösa aktörer inom skolan, bland annat genom att
utvärdera ägar- och ledningsprövningen i syfte att stärka den.
– att Centerpartiet ska verka för att skolbyte under terminstid endast sker med anledning av
särskilda skäl för att inte påverka elevers studieresultat negativt.
– att Centerpartiet ska verka för att hemkommunens ansvar för att ordna grundskola till alla
elever breddas för att inkludera även fristående skolor.

Partistyrelsen föreslår att stämman ska avslå följande motioner:
7.16.1, 7.16.3, 7.16.4, 7.17.1, 7.19.1, 7.19.2, 7.20.1, 7.20.2, 7.21.1, 7.24.1, 7.25.1, 7.25.2, 7.26.1, 7.27.1, 7.28.,, 7.28.10 och 7.28.21.


Min reflektion över motionerna och partistyrelsens förslag

1. Centerpartiets partistyrelse lägger fram förslag om att avskaffa friskolereformen i sin nuvarande form
”att Centerpartiet ska verka för att hemkommunens ansvar för att ordna grundskola till alla
elever breddas för att inkludera även fristående skolor”

Det var nog fler än jag som satte i halsen när Annie Lööf och Fredrik Christensson gick ut på DN debatt med ett förslag som i praktiken innebär att friskolereformen avskaffas i sin nuvarande form. Hitintills är det bara Centerpartiet, och KD som sedan instämde i förslaget som lägger fram förslag som innebär en radikal omläggning av vårt utbildningsystem. Björn Åstrands förslag är bara ett pyttelitet skrap på ytan i jämförelse med Centerpartiets förslag. Jag tror dock inte att Centerpartiet vill avskaffa friskolereformen i dess nuvarande form. Jag tror inte att de förstått vad det är för förslag som de lägger fram.

De skrev detta på DN debatt 210907
Gemensamt ansvar för skolplatser. I dag är det kommunens ansvar att bereda plats för alla barn som bor i kommunen, från och med förskoleklass. Vi vill att huvudmän, fristående som kommunala, delar på ansvaret då exempelvis en nedlagd skola skapar merkostnader för närliggande skolor. En lösning vore att reglera så att fristående skolor måste ta höjd ekonomiskt för att kunna kompensera mottagande skolor vid en eventuell skolnedläggning.

Konsekvenser om förslaget skulle bli verklighet
Om Centerpartiet väljer att gå vidare med ett förslag om att dela på utbudsansvaret innebär det att friskolereformen i sin nuvarande form avskaffas. En sådan förändring innebär följande:

– Friskolornas profiler försvinner
Eftersom utbudsansvar också innebär ett öppenhetsrekvisit kan inte friskolor behålla de profiler de har idag. Det innebär att Jensen inte kan ha tempoklasser, Internationella Engelska Skolan kan inte fortsätta undervisa på engelska med lärare utan svensk lärarlegitimation, Kunskapsskolan kan inte fortsätta med sin pedagogiska modell och Dibber kan inte fortsätta att undervisa på Engelska de heller. Det innebär att alla friskolor med konfessionell inriktning försvinner, såväl Judiska skolor, som Katolska och muslimska skolor.
Det är varken rimligt eller ska vara möjligt att anvisa en elev till en skola där undervisningen sker på ett annat språk eller till en skola med en konfessionell inriktning. Om utbudsansvaret delades mellan kommunala och enskilda huvudmän innebär det att alla friheter som friskolorna har idag försvinner.
Jag vill inte ens tänka på vilket liv det kommer bli när elever anvisas till Römosseskolan eller Dibber mot föräldrarnas vilja eftersom det är där det finns plats. Det kommer resultera i många överklaganden i skolvalsprocessen vilket tar mycket resurser i anspråk.

Ingen förälder väljer skola åt sina barn
Det finns en viktig sak som behöver poängteras när det gäller skolval och ”val” av skola.
Ingen föräldrar väljer skola till sina barn. Det föräldrar gör är att de önskar skola, och i slutändan är det kommunerna som placerar elever där det finns plats. Jag har varit otydlig i den här frågan.
Det är inte så att föräldrar väljer skola, sen får deras barn gå i den skolan. Det beror alltid på om det finns plats. Kommunerna försöker tillgodose det önskemål föräldrarna givit men det finns inte några garantier. Det är ofta så att några elever inte får sitt förstahandsönskemål. Då får de plats på en annan skola, ofta deras andra eller tredjeval.

Utbudsansvar innebär att alla invånare i kommunen garanteras en skolplacering, det innebär att kommunen har skolpliktsbevakning för att säkerställa att alla elever ges förutsättningar att fullfölja skolplikten.

Om utbudsansvaret ska delas mellan kommunala och enskilda huvudmän innebär det att ansvaret att säkerställa att alla elever fullföljer sin skolplikt läggs ut på marknaden. Det innebär i praktiken att skolplikten avskaffas. Då finns det inte längre någon av staten skyddad garanti för Sveriges elever att fullgöra skolplikten. Partistyrelsens förslag om att dela på utbudsansvaret innebär även att köerna avskaffas.
Det blir lite ironiskt när partistyrelsen både lägger förslag om att avskaffa köerna och att inte avskaffa körerna. Hur ska de ha det egentligen?
Eftersom utbudsansvaret innehåller ett öppenhetsrekvisit kan man inte ha kö som urval. Även om huvudmännen delar på utbudsansvaret så finns öppenhetsrekvisitet kvar eftersom det är grundbulten i ansvaret.

Detta förslag som partistyrelsen lägger innebär både att friskolereformen i sin nuvarande form avskaffas och det innebär att skolplikten inte längre skyddas.

Är det vad Centerpartiet vill?

Partiledningen vill att det ska införas ett aktivt skolval, alltså att alla föräldrar måste önska skola.
Det är ett dåligt förslag eftersom det gynnar skolkoncernerna. Jag ska försöka förklara varför de gynnas.
Skolkoncernerna skapar sitt överskott genom att attrahera elever från akademiska hem. Vi vet samtidigt att det främst är föräldrar med lång utbildning som använder det fria skolvalet. Den tanke om att skolpendling skulle ske bland föräldrar med kort utbildning har visat sig inte ske, det har blivit tvärtom. Om det införs ett aktivt skolval innebär det att skolkoncernerna får bättre möjligheter att attrahera elever från akademiska hem eftersom det främst är de som önskar skola.
Partistyrelsen till att friskolor ska få använda kö som urvalskriterier för skolplacering. De vill införa begränsning på hur stor del av skolplatserna som ska vara kö och när man får ställa sig i kö. Partistyrelsens förslag är en dimridå som inte löser problem.
Även om man reglerar köerna så kvarstår problemet med att skolplatser är tagna när önskemål om skola sker. Även detta kommer att gynna skolkoncernerna eftersom de även fortsättningsvis kan attrahera främst elever från akademiska hem. Partiledningen vill införa ett samordnat skolval.
Det löser inte heller några problem eftersom samordnat och gemensamt skolval inte är samma sak. Ett gemensamt skolval innebär att alla elever söker skola samtidigt, utifrån samma regler och skolvalet administreras gemensamt. Det är av yttersta vikt att skolvalet blir gemensamt eftersom det är det enda sättet att börja bryta skolsegregationen. Ett samordnat skolval innebär att enskilda och kommunala huvudmän samordnar skolvalet men de äger fortfarande sina processer och det kommer finnas olika regler.
Köerna ska därför avskaffas helt och hållet. Att behålla dem men skruva i reglerna löser inte några problem.

Partistyrelsen vill inte införa differentierad skolpeng. Partistyrelsen är rädd för att enskilda huvudmän kommer att frysas ute. Det är en obefogad rädsla eftersom Åstrands förslag inte innebär ett återgång till skolpengskonstruktionen som vi hade mellan 1992 till 1997, då enskilda huvudmän hade 85 procent av kommunens genomsnittliga peng. Förslaget som Åstrand lägger innebär att att kommuner får göra ett avdrag utifrån sina kostnader, och att avdraget ska motiveras. Det innebär inte att kommuner komma kunna sänka skolpengen hur mycket som helst till enskilda huvudmän. Åstrand lägger förslag om cirka 8 procent vilket är mindre än 15 procent som friskolorna hade mellan 1992-1997.
Elever i den kommunala skolan kostar ca 10.000 kronor mer i snitt än elever i friskolor eftersom kommunala skolor har ett mycket svårare elevunderlag, dvs färre föräldrar med eftergymnasial utbildning, fler elever med utländsk bakgrund, färre flickor och högre andel nyanlända elever. Det kostar mer.

Det är viktigt att särskilja på myndighetsansvaret, dvs att fördela resurser efter elevernas behov och huvudmannaansvaret som innebär att kommunen har utbudsansvar och skyldighet enligt lagen att erbjuda skolplacering till alla elever. Det verkar som att partistyrelsen inte förstår kostnaderna för huvudmannaansvaret och vad skillnaden är på myndighets och huvudmannaansvar. Det är inte myndighetsansvaret som är kostnadsdrivande.

Det har även kommit motioner om begränsning av vinstutdelning.
Det är ett förslag som jag tror att många kan ställa sig bakom, men det löser inga problem.
Problemet är inte vinstens storlek. Jag bryr mig faktiskt inte om hur många kronor som aktiebolagen tar ut i vinst. Problemet är incitamenten för vinst, alltså att friskolorna och då främst skolkoncernerna skapar lönsamhet genom att attrahera elever från akademiska hem. Eftersom friskolor har ett lättare elevunderlag än vad kommunala skolor har kan de ha fler elever per lärare, de kan ha större klasser, mindre elevhälsa och Syv. Det skapar vinst på varje skolpeng samtidigt som det skapar underskott på varje skolpeng i den kommunala skolan. Vi måste fråga oss om det är Rimligt att Kalle som går i en kommunal skola blir av med sin lästräning när tre klasskompisar börjar på Kunskapsskolan?
Det är incitamentet för vinst vi ska kritisera och inte vinstuttag. Många friskolor använder vinsten för expansion istället för utdelning och det är expansionen som är det stora problemet.


Sammanfattning
Centerpartiet har modiga medlemmar som skrivit några riktigt vassa motioner som skulle göra skillnad på riktigt. Om skolpengen differentieras och köerna avskaffas har vi en chans att börja bryta skolsegregationen. Partistyrelsen svarar med ett förslag om att behålla köerna – samtidigt som de lägger ett förslag om att avskaffa köerna. Det är nog fler än jag som undrar hur de ska ha det egentligen.
Partistyrelsen visar inte några initiativ till att börja lösa problemet med skolsegregationen. De vill införa ett delat huvudmannaansvar vilket innebär att friskolereformen avskaffas i sin nuvarande form. Det kan man givetvis genomföra, men det skulle ta många, många år och många utredningar innan det finns ett förslag att ta ställning till. Det skulle sannolikt även behövas en justering i grundlagen eftersom det yttersta ansvaret för barnens skolgång avskaffas. Jag tror inte att detta är vad partistyrelsen vill.
Jag tror att det helt enkelt är så att de inte själva förstår det förslag de lagt fram. Det är i sig väldigt pinsamt och det bekräftar det jag länge misstänkt – att Centerpartiets partistyrelse inte har tillräcklig kunskap om skollagstiftningen för att ens kunna ha en åsikt om skolans styrning.

Eftersom de inte har tillräcklig kunskap om skollagstiftningen för att kunna ha en åsikt om de förändringar som Björn Åstrand föreslår borde de lyssna på de som har den kunskapen och rösta JA till Åstrands förslag.

Almega och friskolornas riksförbund brukar kalla mig för valfrihetsmotståndare och friskolemotståndare.
I själva verket är det bara Centerpartiet som lagt fram förslag som innebär att friskolereformen avskaffas och valfriheten minskar.

Björn Åstrands förslag om reformerat skolval innebär ökad valfrihet eftersom alla föräldrar ges samma möjlighet att önska skola för sina barn i ett gemensamt skolval. Det är modernt, det är riktig valfrihet och det gynnar alla.

Det är incitamentet för vinst vi ska kritisera och inte vinstuttag. Många friskolor använder vinsten för expansion istället för utdelning och det är expansionen som är det stora problemet.

Förslagen om differentierad skolpeng som Björn Åstrand lägger fram innebär inte att någon friskola stängs, eller att de marginaliseras. Differentierad skolpeng innebär att kommunerna får ersättning för sitt lagstadgade ansvar att erbjuda skolplacering till alla kommunens invånare. Det innebär ökad valfrihet och det innebär en rättssäker skolpeng. Med nuvarande lagstiftning finns det en inbyggd överkompensation till friskolor vilket gör friskolesektorn överkompenserad. Det är varken liberalt. rättvist eller särskilt klokt sätt att resursfördela till skolan. Varför anser Centerpartiets partistyrelse att friskolor ska ha ersättningen för ett ansvar de enligt lag inte har?

Jag önskar alla Centerpartister som lagt motioner om en mer likvärdig skola lycka till på stämman.
Kör hårt och argumentera väl!

På återseende
/Linnea

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s