Tidöavtalet och kriminalpolitiken

Den första delen i min bloggserie om förslagen som nästa regering presenterat i Tidöavtalet handlade om skolan. Nu har vi kommit till kriminalpolitiken.

Ni som följt mig på Twitter och i mina texter vet att jag är djupt oroad över att nyrekrytering till kriminella gäng går allt lägre ner i åldrarna. Ni vet också att jag under lång tid varit kritisk till den flathet som den Socialdemokratiska regeringen visat i frågan.

I valrörelsen hörde vi löften från den borgerliga sidan att med dem vid makten skulle det bli förändring. Nu ska vi titta på vilka förslag de kommit överens om. Sidan 18-26 i avtalet behandlar kriminalpolitiken.

Jag ska gå igenom några av förslagen.

Förslag
Utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel. Tilläggsdirektiv lämnas till utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15). Utredningsdirektiven ska omfatta att överväga och
lämna författningsförslag som innebär att tvångsmedel kan användas preventivt för att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i kriminella nätverk. Möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel i brottsbekämpningen genomförs. Förslagen i SOU 2022:19 ska ligga till grund för lagstiftning och effekterna utvärderas i syfte att se om ytterligare skärpningar är nödvändiga under mandatperioden.
Min kommentar: Det är bra att polisen får fler verktyg, både de som sker öppet och i det arbete som sker under radarn. En aspekt som är viktig att hålla koll på är att insatserna koncentreras till kända gängkriminella.

Förslag
Utvisa fler gängkriminella. En möjlighet att kunna utvisa gängkriminella som saknar svenskt medborgarskap utan att de dömts för brott ska utredas. En sådan möjlighet finns idag för annan systemhotande brottslighet genom lag (2022:700) om kontroll av vissa utlänningar.
Min kommentar: Det är ett bra förslag om det koncentreras till återfallsförbrytare. Utan en dom kan vi inte veta med säkerhet att vederbörande är gängkriminell.

Förslag
Skärp straffen kraftigt för gängkriminella för att låsa in de mest brottsaktiva personerna. En särskild straffskärpningsgrund ska införas, liknande den som finns i Danmark, som medför dubbla straff för brott som har samband med kriminella nätverk.
Min kommentar: Bra förslag, men jag vill gå längre och sätta en norm på livstidsfängelse för gängkriminella. De har förbrukar sin rätt att vistas ute i samhället.

Förslag
Inför ett system med tidsbegränsade visitationszoner för att söka efter illegala vapen och
sprängmedel. Åklagare ska kunna besluta om utökade befogenheter för polis att på en viss
geografisk plats söka efter vapen och handgranater på människor och i fordon. Besluten ska
vara tidsbegränsade och ska även kunna vara begränsade till vissa tider på dygnet, t.ex. för
att minska förekomsten av vapen vid uteställen. Åklagares beslut ska kunna överklagas till
domstol. Systemet ska utvärderas efter tre år.
Min kommentar: Den här möjligheten finns redan så det är ett icke-förslag.
Vid upplopp eller när konflikter i gängmiljön eskalerar kan det vara verksamt men det är samtidigt en insats som kan sätta rättssäkerheten på spel och det får inte ske.

Förslag
Ett system med anonyma vittnen ska införas. Samma utredning uppdras även att analysera
tillämpningen av kronvittnessystemet och överväga om domstolen ska vara bunden av en
åklagares yrkande om vilken straffreduktion som ska utgå för ett kronvittne.
Min kommentar: Jag förstår invändningarna som kommit mot det här förslaget men jag tror att det är enda sättet att få människor att våga prata. Om du vittnar mot gängkriminella idag är dina dagar räknade och vi kan inte kräva människor att de ska offra sina – och sina familjers liv för att de vittnar. Det är i sig dåligt med anonyma vittnen men jag tror att det är enda sättet att få människor att våga berätta.

Förslag
Det ska vara straffbart att delta i kriminella gäng. Förslag till grundlagsändringar tas fram för att möjliggöra en kriminalisering av deltagande i, och samröre med, kriminella organisationer. En utvärdering ska ske efter tre år. I väntan på detta ska en översyn och modernisering av de s.k. osjälvständiga brottsformerna för att kunna döma fler gängmedlemmar genomföras. Dessa består av försök, förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan samt underlåtenhet att avslöja och förhindra brott.
Min kommentar: Äntligen kommer det här förslaget. Det borde ha genomförts för 20 år sedan.

Förslag
Inför möjlighet att döma ut vistelseförbud enligt dansk modell. Den som döms för brott ska
kunna meddelas ett förbud mot att vistas i ett visst geografiskt område – exempelvis ett
bostadsområde – i upp till tio år efter avtjänat fängelsestraff. Detta ska gälla gängrelaterade
brott, hedersrelaterade brott och brott kopplade till extremism (det gemensamma är att
personens nätverk kan göra gärningsmannen till maktfaktor i samma område), men också för
mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relation. Överträdelse av
vistelseförbud ska som huvudregel leda till en frihetsberövande påföljd.
Min kommentar: Bra förslag. Brottsoffren måste skyddas och när det gäller gängkriminalitet behöver de gängkriminella skyddas från sig själva.

Förslag
Inför – i ett första led – en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen: all relevant information
ska delas med brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa brott. Myndigheter måste kunna dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att bekämpa
brott, bidragsfusk, felaktig bokföring och arbetslivskriminalitet. Tilläggsdirektiv ges till
utredningen om förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande
myndigheter (Ju 2022:03), med beaktande av de frågor som redan har behandlats i
utredningen om utökat informationsutbyte (Ds 2022:13). I ett andra led ska förutsättningarna
att ge brottsbekämpande myndigheter direktåtkomst till andra myndigheters relevanta
databaser och register utredas.
Min kommentar: Det här är ett förslag som kommer göra det förebyggande arbetet mer effektivt och det kommer att förenkla för oss som sitter i samverkan och försöker fånga upp barn som är på väg att hamna i gängens klor.

Förslag
Att bekämpa brott utgör i första hand statens och inte kommunernas ansvar. Staten bör därför ta ett större ansvar för unga som begår allvarliga brott. Ansvaret för de tyngst kriminella unga personerna ska därför flyttas från kommunerna till Kriminalvården. Det gäller exempelvis vissa grovt kriminella unga personer som är föremål för frivårdspåföljder eller ingripanden enligt sociallagstiftningen. Vidare ska särskilda ungdomsfängelser inrättas som Kriminalvården ska vara huvudman för. Ungdomsfängelser ska ersätta de särskilda ungdomshem som SiS ansvarar för idag och där domar på sluten ungdomsvård normalt verkställs. Den maximala tiden för sluten ungdomsvård ska vidare förlängas, och den som fyller 18 år under verkställighet av straff i ett ungdomsfängelse ska överflyttas till en vanlig anstalt. Det ska göras en bred översyn av dagens lagstiftning gällande frihetsberövande av unga, inklusive förutsättningarna för häktning, bland annat för att polisen i fler fall kan hålla kvar en ung brottsmisstänkt i väntan på socialtjänst eller vårdnadshavare. Även tidsgränserna för kvarhållande behöver ses över för att socialtjänsten ska ges bättre möjligheter att pröva frågan om omedelbart omhändertagande utan att den unge släpps. Insatser görs för att socialsekreterare så långt möjligt ska vara samlokaliserade med polis på lokala polisstationer. En skyldighet för socialtjänsten ska införas att inom 24 timmar efter att
ett barn gripits för ett brott kalla föräldrarna till ett samtal, så att socialtjänsten ska kunna få
föräldrarna att medverka till insatser till stöd för den unga.
Min kommentar: Utifrån det faktum att kommuner har som politiskt mål att minska antalet omhändertagen på grund att det är för dyrt är helt nödvändigt att staten tar kostnaden för LVU. Jag skulle vilja att staten tar hela kostnaden rakt av.
Det är bra med särskilda ungdomsfängelser för unga gängkriminella. De behöver vård och återanpassning. SiS klarar inte av att hantera de farligaste ungdomarna. Eftersom staten är huvudman för verksamheten tar även staten kostnaden. Det är viktigt att ungdomsfängelserna inte blir en plantskola för nya kriminella. Det måste vara fokus på skola, vård och återanpassning.

Förslag
Straffreduktionen för de som är över 18 år ska tas bort. En utredning ska se över straffrabatten för de under 18 år och samtidigt överväga en sänkning av straffmyndighetsåldern.
Min kommentar: Jag tycker att straffmyndigheten ska ligga kvar på 15 år men att straffrabatten ska avskaffas. Jag tänker att ju yngre ungdomarna är desto längre period behöver de för att få utbildning, vård och återanpassning.

Ny påföljd för unga
En ny påföljd, utvidgad ungdomsövervakning, ska införas som påföljd för unga, med utvidgad verktygslåda för polisen att kroppsvisitera den unge, efter åklagarbeslut kunna göra husrannsakan hos denna, och även kunna få domstols tillstånd till hemliga tvångsmedel.
Min kommentar: Det kan vara bra, men det behöver tydliggöras att det bara gäller gängkriminella ungdomar med omfattande våldskapital.

Förslag
En skyldighet för Socialtjänsten ska införas att inom 24 timmar efter att ett barn gripits för ett
brott kalla föräldrarna till ett samtal, så att socialtjänsten ska kunna få föräldrarna att
medverka till insatser till stöd för den unga.
Min kommentar: Det är ett bra förslag men det förutsätter att socialtjänsten resurssätts för att kunna utföra uppdraget.

Förslag
Lagen om vård av unga (LVU) ska användas oftare för att skydda barn från utsatthet för våld, inklusive hedersrelaterat förtryck, eller för kriminella miljöer. LVU och anknytande regler i socialtjänstlagen ska utredas i syfte att skapa utökade möjligheter att omhänderta barn som
på grund av omständigheter i hemmet är i nära kontakt med organiserad brottslighet eller
annan kriminell verksamhet. Åklagare ska kunna ansöka och fatta beslut om omedelbart
omhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU). Beslut om omedelbart omhändertagande ska liksom i dag skyndsamt prövas av förvaltningsdomstol.
Min kommentar: Det är bra om LVU används mer, under förutsättning att staten tar hela kostnaden. Åklagare är inte utbildade för att utreda LVU så den uppgiften måste ligga kvar hos socialtjänsten.

Lagen om unga lagöverträdare
Inför en möjlighet att använda hemliga tvångsmedel mot personer under 15 år som begår
grova brott genom att se över bland annat lagen om unga lagöverträdare (LUL). Vid brott
som begås av minderåriga ska polisen, alternativt socialtjänsten, som huvudregel utreda
eventuell påverkan från äldre. Brottsoffer ska ha rätt till juridiskt stöd även i de fall den
misstänkte gärningsmannen inte är straffmyndig.
Min kommentar: Det är bra att man utreder påverkan från äldre personer. Jag är tveksam till ytterligare tvångsmedel. Den viktigaste för unga med våldskapital är att de tas bort från sitt sammanhang.

Förslag
En utredning ska se över olika möjligheter att förstärka föräldraansvaret och möjliggöra tidiga insatser för barn som begår brott, är i riskzonen för att göra det eller lever i andra former av
utsatthet. Det handlar bland annat om att se över möjligheterna till ytterligare stöd för barn.
Satsningen på föräldrastödsprogram byggs ut med målet att det ska finnas i alla kommuner i
landet och satsningen på fritidskort genomförs. Vidare ska socialtjänstlagen ändras i syfte att
ge socialtjänsten utökade befogenheter att besluta om tidiga och obligatoriska insatser för
barnen eller deras vårdnadshavare, så kallat mellantvång. Vid alla placeringar av barn ska ökade insatser göras för att säkra en fungerande skolgång. Ekonomiska och sociala konsekvenser kan ha en påverkan för hur föräldrar utövar sitt föräldraansvar över barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Sedan tidigare finns vissa möjligheter att ålägga vårdnadshavare ett solidariskt skadeståndsansvar för barns brottslighet. Andra sätt att påverka föräldrar genom ekonomiska och sociala konsekvenser bör prövas. Det kan handla om ändringar i vårdnadshavare skadeståndsskyldighet eller andra ekonomiska åtgärder.
Min kommentar: Det är bra att det satsas mer på föräldrakurser och stöd i olika former. Det finns idag men det behöver utökas och permanentas. Jag tycker inte att föräldrar ska straffas ekonomiskt för att deras barn hamnar fel, däremot ska vi tvinga föräldrarna att ta emot hjälp och insatser. Jag hade gärna sett fler former av utredningshem/stödhem dit hela familjer flyttar en period för att lära sig uppfostra sina barn och ta makten hemma.

Förslag
Skärp straffen för brott som typiskt sett begås inom ramen för gängbrottslighet. Det handlar
bland annat om vapenbrott, övergrepp i rättssak, utpressning, bedrägeri, ocker, rån och
olaga hot. Gängbrottsutredningen bör ses som utgångspunkt, där vissa straffskalor justeras
upp i skärpande riktning.
Min kommentar: Det är ett bra förslag. Lagstiftning är normerande på sikt vilket är ett bärande argument för längre straff.

Förslag
Uppgifter i offentliga handlingar om beslutsfattare i Polis och andra myndigheter ska i ökad
utsträckning kunna anonymiseras. Poliser och andra utsatta yrkeskategorier, i synnerhet
sådana som hanterar ärenden med koppling till organiserad kriminalitet, i högre frekvens
utsätts för otillbörlig påverkan, ska kunna erhålla skyddade uppgifter för sig själv och för sin
familj.
Min kommentar: Det här är bra och viktigt. Socialsekreterare och alla som arbetar med barn måste få göra orosanmälningar anonymt för att undvika otillåten påverkan, hot och våld. Alla som arbetar i särskilt utsatta områden bör erbjudas skyddade uppgifter.


Sammanfattande kommentar
Lika glad som jag är för att det äntligen tas krafttag på gängkriminaliteten, lika orolig är jag för skolan. Det hänger ihop, skola och gängkriminalitet.
Om vi på allvar menar att vi ska säkerställa att barn inte ska rekryteras till gängen måste de klara grundskolan och därför måste skolan bli mer likvärdig.

I avtalet står inget om polisen, trots att det var ett vallöfte att kraftigt bygga ut polismyndigheten med fler utbildade poliser.

Det står inget om narkotikapolitiken trots att natkotikan är det som resurssätter gängkriminaliteten. Det är helt avgörande att ta fram en helt ny narkotikapolitik om vi ska rå på gängen. Det behövs en bred parlamentarisk utredning som tar fram förslag på avkriminalisering av cannabis för eget bruk samt att fokus riktas om till skademinimerande snarare än straff och jakt på urinprov. Polisen ska lägga resurser på att få bukt med gängkriminaliteten, inte på att jaga och lagföra de som rökt på.

Jag tycker att många förslag är bra och viktiga men det är viktigt att se upp så att den nya regeringen inte ångar på för hårt och snabbt så att rättssäkerheten sätts ur spel. Det är viktigt att värna individens integritet och säkerställa att det är en kriminell som utsätts för repressalier och inte vilken random person som helst som bor i ”fel” område. Det finns en överhängande risk att ”vi och dom” förstärks och att ungdomar/invånare i särskilt utsatta områden vänder sig mot polisen och samhället. Det finns risk för minskat förtroende för myndigheterna med dessa förslag. Jag tror dock att det går att lösa med kommunikation och att vi som arbetar i områdena samverkar klokt.

Jag tror att många av förslagen kommer få dubbel effekt, dels en normerande effekt och dels att fler gängkriminella tas bort från gatan.

Min personliga erfarenhet
Min personliga erfarenhet är inte en sanning. Den är inget mer än min erfarenhet men jag vill ändå nämna några viktiga saker.

De som bor i särskilt utsatta områden hatar de gängkriminella. Jag har slutat räkna alla gånger jag fått frågan – varför får de fortsätta att hålla på så här Linnea?
Varför tillåter Sverige det?
Jag har inget bra svar på det eftersom det inte finns något svar. Det är ett enormt svek mot alla som bor i våra förorter att vi som samhälle inte kan garantera dem trygghet och säkerhet i sitt eget bostadsområde.

Gängkriminaliteten påverkar barnen som bor i förorterna.
Jag kommer aldrig glömma när några av mina elever på eget initiativ gick ut och affischerade efter en skjutning. De vill inte ha droger och pistoler.
En elev försvann från min skola för ett par år sedan, någon sköt i deras kök när de satt och tittade på TV. De flydde samma kväll och kom aldrig tillbaka. Det visade sig sedan att det var grannen som var måltavla.

På väg till skolan passerar barn platser där ungdomar mördat eller mördats. Det är av omsorg om de som bor i utsatta områden vi måste trycka tillbaka gängen och visa att vi som samhälle inte accepterar deras våldskapital och normbrytande beteende.

Jag får mycket kritik för att jag efterfrågar en ny kriminalpolitik. Jag skulle vilja be de som motsätter sig en omläggning av kriminalpolitiken att de åker till ett särskilt utsatt område och förklarar för de som bor där varför det är rätt och riktigt att de ska fortsätta leva i otrygghet och rädsla. Förklara för dem varför det är rätt och riktigt att deras barn passerar platser på väg till skolan där ungdomar i samma ålder som deras barn mördats, eller mördat.

Och nej, det betyder inte att jag köper förslagen i Tidöavtalet rakt av. Det finns en del som oroar mig vad gäller personlig integritet och framförallt rättssäkerhet. Det finns en risk att det blir en jakt på invandrare och på de som bor i utsatta områden. Det måste noga följas och en eventuell sådan utveckling kraftfullt fördömas och stoppas. Att inte göra något är dock inte ett alternativ eftersom gängbrottsligheten är systemhotande och den äter sig in i samhället på ett oroväckande sätt.

Det finns barn som inte ens fyllt 10 år som är rädda för att de ska dö eftersom de vet att det skjuts där de bor. Det är därför vi måste prova nya grepp.


På återseende
/Linnea
Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s